REGULAMIN KONKURSU
„Życzenia świąteczne”

§1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pn. „Życzenia Świąteczne” (dalej „Konkurs”) są Delikatesy Ribena Michał Kuczkowski, Wygoda Sierakowska 208, 83-340 Sierakowice

 

 1. Konkurs trwa od 11 grudnia 2017 roku od godziny 12:00 do 23 grudnia 2017 roku do godz. 23:59
 2. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.
 5. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 5, a nie Facebookowi.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

§2. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, z zastrzeżeniem  ust. 2 poniżej.
 2. Zgłaszającym do udziału w Konkursie jest każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub tymczasowy, która na dzień zgłoszenia się do Konkursu będzie miała ukończone 18 lat (osoba pełnoletnia) i posiada aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może brać udział  w Konkursie jedynie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Zgoda przedstawiciela ustawowego powinna obejmować także zgodę na przetwarzanie danych osobowych  i korzystanie z wizerunku.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osoby, których działania są sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub regulaminem Facebooka,  w szczególności uczestników, którzy:
  1. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie  z zasadami Facebooka;
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia ich identyfikacji lub weryfikacji wieku ;
  4. nie ukończyli 18 lat.

 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Konkurs skierowany jest do osób które zgłoszą swój udział w Konkursie. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania konkursowego.
 2. Zasady udziału w konkursie:

 
a) Uczestnik za pośrednictwem aplikacji mobilnej: Ribena – Wesołych Swiąt nagrywa życzenia świąteczne nie dłuższe niż 30 sekund.

 1. Każdy Uczestnik może nagrać dowolną ilość życzeń, które będą brane pod uwagę Komisji przez cały czas trwania Konkursu.

 

 1. Uczestnik oświadcza, że życzenia nagrane przez niego nie narusza autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, zaś osoby,

których wizerunek może zostać upubliczniony w opublikowanych wpisach, wyraziły na to stosowną zgodę. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Organizatorowi Konkursu 
z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, w tym prawa własności, lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik Konkursu przejmuje odpowiedzialność wobec tejże osoby trzeciej.

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Nagrodami w konkursie jest 9 expressów do kawy Ekspres TCHIBO Cafissimo Compact
 1. Zwycięzca w konkursie ogłaszani będą co w następujące dni: 12.12, 13.12,14.12,15.12,18.12,19.12,20.12,21.12,22.12

 

 1. Konkurs wygrywa Uczestnik, którego życzenia najbardziej spodobają się Komisji Konkursowej pod względem kreatywności, oryginalności i estetyczności („Zwycięzca”).

 

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie przez jego oznaczenie na Profilu Delikatesy Ribena w serwisie Facebook ew. po przez kontakt telefoniczny, a następnie  tak oznaczony Uczestnik w terminie do 48 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą serwisu Facebook prywatną wiadomość poprzez opcję „Wyślij wiadomość” dostępną na Profilu Delikatesy Ribena z potwierdzeniem zapoznania się z wynikami Konkursu. Aby Zwycięzca mógł otrzymać Nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest podać  w prywatnej wiadomości: imię, nazwisko, oraz numer telefonu.

 

 1. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Zwycięzcy Nagrody w przypadku wygranej.

 

 1. Nagrody należy odebrać osobiście w jednym z wybranych sklepów Delikatesy Ribena. Pełna lista sklepów znajduje się na stronie www.ribena.pl

 

 1. Nagroda będzie do odbioru w terminie do 3 dni (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyników  w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

 

 1. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi się po odbiór Nagrody w terminie 5 dni (pięciu) od dnia ogłoszenia wyników Konkursu lub nie wypełni innych wymaganych niniejszym Regulamin obowiązków, Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.

 

 1. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności pieniężny.

 

 1. Nagroda do czasu wydania Zwycięzcy, stanowi własność Organizatora.

 

 1. Opublikowanie życzeń świątecznych za pośrednictwem aplikacja Ribena – Wesołych Świąt jest równoznaczne  z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 1. Aplikacja Ribena – Wesołych Świąte jest darmowa.

 

 1. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.

 

 1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby: 3 osoba z ramienia   

 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 
 1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 

 

 1. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji  w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

 1. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

 1. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamacje.