Regulamin programu

Regulamin programu lojalnościowego „RIBENA Premium”

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Program lojalnościowy RIBENA Premium”.
2. Organizatorem „Programu lojalnościowego RIBENA Premium” jest PHU RIBENA Michał Kuczkowski, 83-340 Sierakowice, Wygoda Sierakowska 208 NIP numer 589-173-29-53 ; REGON numer 192669270 (zwany dalej: „Organizator”), e-mail: ribena@ribena.pl
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym RIBENA Premium, określone przez Organizatora.
5. Przystępując do Programu lojalnościowego RIBENA Premium, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w Sklepach oraz na stronie internetowej www.ribena.pl

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.
1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepów Delikatesy RIBENA,
2. Sklepy – punkty sprzedaży detalicznej Delikatesy RIBENA. Lista Sklepów biorących udział w Programie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostępna jest na Stronie Internetowej. Lista Sklepów podlega bieżącej aktualizacji przez Organizatora.
3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, która na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i której wydana została Karta.
4. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby fizycznej przystępującej do Programu oraz zgodę na ich przetwarzanie, jak również oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu oraz zgodę na uczestnictwo w Programie zgodnie z Regulaminem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Karta – karta Uczestnika Programu, wydana Uczestnikowi przez Organizatora, umożliwiająca identyfikację danego Uczestnika, z której może korzystać jedynie Uczestnik oraz gromadzenie punktów w Programie i naliczanie ich na Koncie Uczestnika. Karta nie jest kartą kredytową ani innym środkiem płatniczym. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.
6. Kod Karty – kod EAN lub pasek magnetyczny na Karcie Uczestnika Programu, którego odczytanie przez system informatyczny obsługujący Program powoduje przypisanie numeru Karty Uczestnika do jego transakcji w ramach Programu i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.
7. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów w Sklepach.
8. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo do Punktów wskazanych w ust. 7 wyżej, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
9. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.
10. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu.
11. Bon Rabatowy – kupon wydany Uczestnikowi Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty na Koncie Uczestnika, który uprawnia do otrzymania zniżki (rabatu) w określonej kwocie wskazanej na kuponie w Sklepach objętych Programem. Bon Rabatowy nie może być wykorzystany na zakup alkoholu, wyrobów tytoniowych, innych wyrobów akcyzowych, ani też wymieniony na pieniądze.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu towarów w Sklepach Delikatesy RIBENA, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
2. Program prowadzony jest w Sklepach Delikatesy RIBENA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do oferowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej dodatkowych akcji promocyjnych związanych z Programem tym spośród Uczestników, którzy na Formularzu rejestracyjnym wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. Nr 144, poz 1204 z późn.zm./ 4. Organizator zastrzega prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych Sklepów z Programu na stałe lub okresowo.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza Rejestracyjnego, a następnie jego złożenie w dowolnym Sklepie Delikatesy RIBENA.
3. Osoba przystępująca do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym swoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail.
4. Kasjer w Sklepie przyjmujący Formularz Rejestracyjny jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym z danymi w dokumencie tożsamości osoby przystępującej do Programu. Osoba przystępująca do Programu ma prawo odmówić okazania dokumentu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez osobę przystępującą do Programu, kasjer w Sklepie ma prawo odmówić przyjęcia Formularza Rejestracyjnego, a tym samym osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie nie przystępuje do Programu i nie staje się jego Uczestnikiem.
5. Poprzez podpisanie Formularza Rejestracyjnego, wypełnionego zgodnie z pkt 2 wyżej, osoba przystępująca do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu na Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu.
6. Po złożeniu przez osobę przystępującą do Programu własnoręcznego podpisu pod prawidłowo wypełnionym Formularzem Rejestracyjnym i przekazaniu Formularza Rejestracyjnego kasjerowi w Sklepie, Uczestnikowi Programu wydawana jest Karta. Karta wydawana jest Uczestnikom Programu w Sklepach. Kartę należy podpisać.
7. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie został prawidłowo wypełniony lub podpisany przez osobę przystępującą do Programu, a Karta została już wydana takiej osobie, Organizator ma prawo do zablokowania Karty do czasu dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Rejestracyjnego, a w razie jego nie dostarczenia w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora lub Sklep, do unieważnienia Karty, unieważnienia Punktów zebranych na Koncie Uczestnika oraz wykluczenia Uczestnika z Programu.

§ 5. Dane osobowe Uczestników

1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przez przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika na Formularzu Rejestracyjnym oraz zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności.
2. Podpisując Formularz Rejestracyjny oraz przekazując wypełniony i podpisany Formularz
Rejestracyjny kasjerowi w Sklepie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym przez Organizatora, w celach realizacji Programu oraz innych programów lojalnościowych organizowanych przez Organizatora oraz w celach reklamowych i marketingowych.
3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę przystępującą do Programu jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który będzie je ochraniał i wykorzystywał w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 101, poz 926 z późn. zm./ i w zakresie udzielonej przez uczestnika zgody
5. Dane osobowe Uczestników Programu zbierane są w celu wskazanym w pkt 2 wyżej niniejszego § 5.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien udać się z dowodem osobistym oraz Kartą do Sklepu. Kasjer w Sklepie dokona wszelkich potrzebnych zmian w systemie informatycznym obsługującym Program po okazaniu dowodu osobistego przez Uczestnika, na podstawie ponownie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego poprawne dane osobowe Uczestnika.
7. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora lub Sklep o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub smsem), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz 1422, z późn. zm).
10. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub w Sklepie.
11. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym w celu realizacji Programu poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub w Sklepie, jednakże w takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie.

§ 6. Karty, zapisywanie transakcji w ramach Programu, gromadzenie Punktów

1. Karta wydana Uczestnikowi Programu służy do identyfikacji Uczestnika Programu oraz rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie na Koncie Uczestnika.
2. Karta jest własnością Organizatora oraz nie jest ona kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą, jak też nie może być zbywana na rzecz osób trzecich, ani też wymieniona na pieniądze.
3. Karta może być używana we wszystkich Sklepach Delikatesy RIBENA.
4. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty.
5. Karta może być używana tylko przez Uczestnika, któremu została wydana i nie może być używana przez osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty oraz Punktów zgromadzonych przez osobę trzecią korzystającą z Karty, nie będącą Uczestnikiem, któremu dana Karta została wydana.
6. W przypadku utraty, uszkodzenia Karty Uczestnik ma prawo złożyć wniosek w PHU RIBENA Michał Kuczkowski, Wygoda Sierakowska 208 w celu wydania duplikatu karty.
7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Programu lojalnościowego za ponowne wydanie nowej Karty zostanie pobrana opłata w wysokości 5 zł.
8. Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup towarów w Sklepach Delikatesy RIBENA uczestniczących w Programie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
9. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.
10. Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika poprzez Stronę Internetową www.ribena.pl z zachowaniem zasad korzystania ze Strony Internetowej wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności lub w wybranym przez siebie Sklepie.
11. Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: wartość transakcji zakupu towarów dokonanej przez Uczestnika w Sklepie zostaje przeliczona na Punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu w Sklepie Uczestnik otrzymuje 5 punktów, które to Punkty za pośrednictwem Karty rejestrowane (naliczane) są na Koncie Uczestnika zgodnie z poniższą zasadą: a) zakup towarów od 5,00 zł do 9,99 zł – 5 Punktów b) zakup towarów od 10,00 zł do 14,99 zł – 10 Punktów c) zakup towarów od 15,00 zł do 19,99 zł – 15 Punktów . Itd…
12. Punkty nie są naliczane ani gromadzone przez Uczestników za zakup towarów akcyzowych.
13. Warunkiem naliczenia punktów na Koncie Uczestnika jest okazanie Karty przez Uczestnika kasjerowi w Sklepie przed zapłatą za zakupy dokonane w Sklepie, sczytanie kodu lub paska z Karty Uczestnika i zarejestrowanie transakcji poprzez system komputerowy obsługującym Program, na Koncie Uczestnika. Jeśli Uczestnik nie okaże Karty kasjerowi w Sklepie przed zapłatą za zakupy, Punkty nie zostaną naliczone.
14. Rejestracja transakcji zakupu towarów uprawniającej do naliczenia Punktów oraz naliczenie Punktów są możliwe wyłącznie w chwili dokonania transakcji, natomiast aktualizacja Stanu Konta Uczestnika Programu odbywać się będzie na bieżąco w Sklepach uczestniczących w Programie lub najpóźniej w ciągu 24 godzin na stronie www.ribena.pl
15. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu w Sklepie, przy uiszczaniu płatności za zakupy towarów dokonanych w Sklepie Delikatesy RIBENA.
Punkty zostaną naliczane maksymalnie do 5 transakcji w danym dniu.
16. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane punkty dodatkowe do Punktów wskazanych w ust. 9 wyżej lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
17. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od ich naliczenia.
18. W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez Sklep, Punkty naliczone za zakup takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być one wymienione na Bon Rabatowy. W takim przypadku Uczestnik Programu ma obowiązek udostępnić kasjerowi w Sklepie Kartę w celu odjęcia tych punktów ze Stanu Konta Uczestnika.
19. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta Uczestnika na inne Konto Uczestnika należące do innej osoby.

§ 7. Wymiana punktów na Bony Rabatowe RIBENA

1. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika wymienione są na Bony Rabatowe na następujących zasadach: 370 pkt – 5 zł 700 pkt – 10 zł 1000 pkt – 15 zł
2. W celu wymiany punktów zgromadzonych w Programie na Bon Rabatowy Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów, powinien poinformować kasjera Sklepu w wybranym przez siebie Sklepie uczestniczącym w Programie o tym, że chce uzyskać Bon Rabatowy.
3. Bon Rabatowy zostanie wydany Uczestnikowi w Sklepie wybranym przez Uczestnika niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania Kasjerowi w Sklepie, po okazaniu Karty. W momencie realizacji Bonu Rabatowego, kasjer może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Po odebraniu Bonu Rabatowego z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiadająca wartości Bonu Rabatowego ilość punktów, obliczona zgodnie z pkt 1 niniejszego § 8 wyżej.
5. Bon Rabatowy ważny jest wyłącznie w Sklepach Delikatesy RIBENA w terminie do dnia określonego na danym Kuponie Rabatowym. (1 miesiąc)
6. Bon Rabatowy posiada swój nominał, uprawnia on do uzyskania rabatu od towarów oferowanych przez Sklep w chwili realizacji tego kuponu w danym Sklepie Delikatesy RIBENA, wartość towarów musi odpowiadać wartości nominalnej Bonu Rabatowego, powiększonej co najmniej o 1 złoty w celu udzielenia na jego podstawie prawidłowego rabatu na produkty.
7. Bony Rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze, a podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

§ 8. Strona Internetowa i telefon kontaktowy

1. Informacje dotyczące Programu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.ribena.pl (koszt rozmowy zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta Uczestnik).
2. W celu zabezpieczenia praw i interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie zadawanie pytań przez osoby udzielające informacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu po stronie Organizatora, które to pytania mają na celu identyfikację Uczestnika podczas rozmowy. W przypadku odmowy Uczestnika podania informacji identyfikujących, Organizator nie jest zobowiązany do udzielenia informacji osobie kontaktującej się telefonicznie z Organizatorem, jako osobie nie będącej Uczestnikiem.
3. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu.
4. Uczestnicy są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej pod warunkiem posiadania konta na tej Stronie, które to konto zakłada Uczestnikowi Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

§ 9. Reklamacje oraz odpowiedzialność za produkty oferowane jako Nagrody w Programie

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż w ciągu roku od zaistnienia nieprawidłowości, reklamacji w Sklepie . Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. W braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.
2. Organizator odpowiada za wydanie przez Sklepy Bony Rabatowe, jak też respektowanie przez Sklepy Bonów Rabatowych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. § 11. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu, jak i Załączników do Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu lub Załączników do niego, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany w Sklepach objętych Programem lub na Stronie Internetowej www.ribena.pl
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, jeżeli jego Karta jest nieaktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, przez co rozumie się niedokonanie zakupów w Sklepie produktów za które naliczane są Punkty w Programie.
3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej, na Stronie Internetowej www.ribena.pl oraz w Sklepach uczestniczących w Programie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w stosunku do poszczególnych Sklepów, w formie zmian Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu.
5. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Bony Rabatowe powinni wymienić punkty na Bony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Bony Rabatowe w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Bony Rabatowe ulegają unieważnieniu.
6. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie bezpośrednio na adres Organizatora lub za pośrednictwem Sklepu na piśmie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja staje się skuteczna z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez Sklep, a Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem nabył prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Bony Rabatowe powinien wymienić punkty na Bony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Bony Rabatowe w terminie 30 dni licząc od daty złożonego przez niego oświadczenia o rezygnacji. Po tym terminie wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Bony Rabatowe ulegają unieważnieniu.
7. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
8. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.
9. Program rozpoczyna się od dnia 01.09.2015 r i prowadzony jest przez czas nieokreślony.
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.

 


Notice: Undefined index: preview in /home/sgo/public_html/strony_www/Ribena/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Cześć!

Co powiesz na to, żebyśmy wysyłali do Ciebie najnowsze promocje?
Tak nie za często - raz w miesiącu.

Super! Teraz będziemy Ci wysłać najnowsze promocje!

Coś poszło nie tak. Spróbuj raz jeszcze.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PHU RIBENA MICHAŁ KUCZKOWSKI NIP: 589-173-29-53 z siedzibą Wygoda Sierakowska 208, 83-340 Sierakowice.